{{l}}

Referencie:

References:

Kto sme

Bike Mate, s.r.o. zahájila výrobu bicyklov v roku 2004, kedy jej Európska komisia udelila aj Antidumpingovú výnimku. Za dobu viac ako 10 rokov tu bolo vyrobených takmer 500.000 bicyklov, ktoré našli svojich spokojných zákazníkov vo viac ako 15 krajinách.

Centrála firmy i samotná výroba sa nachádzajú v Senici, v Slovenskej republike. Areál disponuje celkovou výmerou 50 000m2, pričom skladové a výrobné priestory majú rozlohu 10 000 m2.

Montážna činnosť, pôvodne realizovaná výlučne pre slovenskú najpredávanejšiu značku DEMA, sa v posledných 5-6 rokoch rozširuje o ďalších OEM zákazníkov. Pre rok 2015 je plánovaná montáž cca 40.000 – 50.0000 bicyklov, pričom celková aktuálna kapacita výroby je 120.000 ks za rok.

Prečo montáž u nás :

 • viac ako 10 ročné know-how s montážou bicyklov
 • výborná logistická poloha v strede Európy
 • postupy ISO a prvky automotive
 • výborný pomer kvalita / cena
 • skúsený tím nákupcov a viac ako 15 ročné skúsenosti s obchodovaním s ázijskými dodávateľmi
 • rôzne možnosti financovania montáže či skladovania hotových bicyklov
 • vysoká variabilita výroby

Who we are

Bike Mate, s.r.o. has started bicycle assembly activities in 2004, when European Commission granted it the Anti-dumping exemption. There have been produced almost 500.000 bicycles here during the time of more than 10 years. They have found their satisfied customers in over 15 countries.

The headquarters as well as production have been situated in Senica, Slovakia. The total area covers 50.000m2, while the production and warehouses use the area of 10.000 m2.

The assembly operation, initially realized exclusively for the Slovak bestselling brand DEMA, has been expanding for other OEM customers in the past 5-6 years. For the year 2015 there is planned an assembly of 40.000 – 50.000 bicycles while the overall production capacity is 120.000 pieces per year.

Why to assemble at us:

 • More than 10 years of bicycle assembly know-how
 • Excellent logistic position in the middle of Europe
 • ISO practices and automotive elements
 • Excellent quality / price ratio
 • Experienced purchasing team and more than 15 years of experience in doing business with Asian suppliers
 • Various possibilities of assembly financing or complete bicycles warehousing
 • High production flexibility

Presentation video

Prezentačné video

Certification

All the operation processes, beginning with input check through manufacturing processes, intermediate operation processes, output check up to shipping, have been carried out in accordance with ISO 9001 norms. The automotive industry elements have been used in the assembly as well as the respective processes and manipulation.

The assembly quality check has been carried out by the output inspection with PPM evaluation and Check list as a result. Warehousing has been organized in modern racking systems with locations and implemented WMS system as a standard.

Certifikácia

Všetky pracovné postupy, od vstupnej kontroly, cez výrobné a medzioperačné procesy, výstupnú kontrolu, až po expedíciu, sú vykonávané v súlade s normami ISO 9001. Vo výrobe sú pri jednotlivých procesoch ako aj pri manipulácií využívané prvky z automotive priemyslu.

Kontrola kvality montáže je zabezpečovaná výstupnou kontrolou a výsledkom je hodnotenie PPM a Check list. Skladovanie je zabezpečené v moderných regálových systémoch s lokáciami a samozrejmosťou je zavedený systém WMS.

Technologies

Companies like Holland Mechanics, Reywa, Schneider, Ingersoll-Rand stand behind the technology equipment of the assembly.

Production and all production and material flows have undergone through several optimisations during 10 years of experience in order all the processes meet the required quality and the final product satisfies even the most demanding customers’ expectations.

Technológie

Za technologickým vybavením montáže stoja spoločnosti ako Holland Mechanics, Reywa, Schneider, Ingersoll-Rand.

Výroba a všetky výrobno-materiálové toky prešli počas 10 ročnej praxe viacerými optimalizáciami tak, aby všetky procesy vyhovovali požadovanej kvalite a hotový produkt spĺňal očakávania aj tých najnáročnejších zákazníkov.

Contact

Kontakt

Bike Mate Ltd.
Dlhá 248/43
90501 Senica
Slovak Republic
P: +421 34 6945111
@: info@bikemate.sk
WWW: www.bikemate.sk